Artikkelit

520 Ke go, palash vane, dekhe jeno mane hoy cini tomare


485 Mora kaj niye bence achi, nacate nacate jai van


478 Akashe cumki gantha tara hase oi akashe?


280 Prabhu eso tumi ruper chattay jyotir jhalake, anubhutir purnata ke


103 Vasanta aj jagalo, amra mukul bakul shimul parul palashe

63 Diipavalii sajayechi prabhu tomare karite varan

29 Amay chotta ekti man diyecho, anek asha rekhe

13 Ami shudhu hesechi necechi geyechi, cander alor sathe bhav karechi

10 Maya mukure ke kii bhave kii kare sabai jano

4 Sakal maner viina ek sure baje aj, sakal hrdaye saorabha