485 Mora kaj niye bence achi


478 Akashe cumki gantha


280 Eso tumi ruper chatay

103 Vasanta aj jaglo68 I love this tiny green island
63 Diipavalii sajayechi prabhu

29 Amay chotta ekti man diyecho

13 Ami shudhu hesechi necechi geyechi


10 Mayamukure ke kii bhave kii kare


9 Andharer sei hatasha