Artikkelit

4667 Tu mur ghar ke na ali

3910 Tu jakhan as chili mur ghar


485 Mora kaj niye bence achi


478 Akashe cumki gantha


468 Mora mukta bhumir meye