Artikkelit

960 Tumi dhara dile amar e hrdaye, asha bhare dile nirashar


11 Nacer tale egiye cale alta ramga matti, mattii e to


10 Maya mukure ke kii bhave kii kare sabai jano o


6 Bandhu amar, bandhu amar, shonay aloy dhaka, bandhu amar, bhorera


4 Sakal maner viina ek sure baje aj, sakal hrdaye saorabha


3 Andhara shese alora deshe arun bhorer katha, shonabo sabay deke


2 E gan amar alor jharnadhara, upala pathe dine rate bahe


1 Bandhu he niye calo, alor oi jharna dharar pane, andharer