25 Duniyavalon takte raho
24 Hathata ele hathata gele

20 Dur akasher tara ogo