Artikkelit

213 Eso, eso, bandhu eso, jiivanera prati nihshvase

209 Tomar e asiim apar bhalobasar vinimaye hay kii ba diyechi

207 Tar man yadi cay sab kichu hoy, dhulimay e dharaniite

25 Duniya valon, takte raho, ham najaron ko najarana diye gaye