Artikkelit

4425 Vrindavam parityajya padamekam na gacchami


Vrindavam parityajya padamekam na gacchami

4281 Krsnoasti purusottama, krsnoasti bhagavan svayam


Krsnoasti purusttama, krsnoasti bhagavan svayam

4279 Tvamasi sarvesam pita, tvamasi mama devata, tvamasi trilok natha


Tvamasi sarvesam pita, tvamasi mama devata, tvamasi trilok natha

3951 Tvam mama priya tvamasi ameya, basasi manasi vrajaraj, candan carcitah,


Tvam mama priya tvamasi ameya, basasi manasi vrajaraj, candan carcitah,

3653 Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri


Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri

3282 Tandava nace nececho, he bhaerava, kal bhaerava, kal bhaerava


Tandava nace nececho, he bhaerava, kal bhaerava, kal bhaerava

2526 Jaya, shubha vajradhara shubhra kalevara vyagrambar har dehi padam


Jaya, shubha vajradhara shubhra kalevara vyagrambar har dehi padam

2505 Jaya, shiva svayambho pashupate, adi iishvara anadi nath dhurjatti, sarvadhisaksii


Jaya, shiva svayambho pashupate, adi iishvara anadi nath dhurjatti, sarvadhisaksii

1565 Vajra kathora kusum koraka, pinak panaye namo namaste


Vajra katthora kusum koraka, pinak panaye namo namaste