Artikkelit

4279 Tvamasi sarvesam pita tvamasi mama devata3744 Ambar majhe dambaru baje


3653 Shiva shankara he shubhankarah3282 Tandava nace nececho he bhaerava
2526 Jaya shubha vajradhara shubhra kalevara vyagrambar2505 Jaya shiva svayambho pashupate